Đăng ký trực tuyến

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Liên kết website

Đối tác

Thống kê

Hoạt động trung tâm

Hoạt động đánh giá chứng nhận

theo Quyết định số 467/QĐ-TTCL2 ngày 08/09/2014 và 468/QĐ-TTCL2 ngày 08/09/2014 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
(cập nhật ngày 05/09/2014)

Hoạt động kiểm nghiệm

theo Quyết định số 11/QĐ-QLCL ngày 09/01/2014 của Cục QLCL NLS&TS
theo Quyết định số 372.2013/QĐ-VPCNCL ngày 11/12/2013 của Văn phòng Công nhận Chất lượng

Hoạt động chất lượng, ATTP NLTS

theo công văn số 1595/QLCL-CL1 ngày 27/08/2014 của Cục QLCL NLS&TS
theo công văn số 1303/QLCL-CL1 ngày 21/07/2014 của Cục QLCL NLS&TS

Tìm kiếm

Video quảng cáo