Đăng ký trực tuyến

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Liên kết website

Đối tác

Thống kê

Hoạt động trung tâm

Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và đề ra phương hướng, mục đích, nhiệm vụ công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017
Merry Christmas 2014

Hoạt động đánh giá chứng nhận

theo Quyết định số 512/QĐ-CN-TĂCN ngày 31/12/2014 của Cục Chăn nuôi
(cập nhật ngày 05/01/2015)

Hoạt động kiểm nghiệm

theo công văn số 103/TT-QLCL ngày 22/01/2015 của Cục Trồng trọt
theo Quyết định số 445.2014/QĐ-VPCNCL ngày 20/11/2014 của Văn phòng Công nhận Chất lượng

Hoạt động chất lượng, ATTP NLTS

theo công văn số 266/QLCL-CL1 ngày 28/01/2015 của Cục QLCL NLS&TS
theo công văn số 157/QLCL-CL1 ngày 19/01/2015 của Cục QLCL NLS&TS

Tìm kiếm

Video quảng cáo